Objectius

Objectius:

1. Interrelacionar les experiències i els continguts psicomotrius amb la neurociència.
2. Promoure la participació, la comunicació i l’intercanvi de les experiències i recursos en la intervenció psicomotriu amb nens i nenes amb dificultats i trastorns d’aprenentatge i conductes.
3. Possibilitar l’intercanvi de les diferents mirades, enfocaments i tècniques psicomotrius aplicades en el marc educatiu i terapèutic.
4. Compartir els principis i les estratègies metodològiques que faciliten la nostra funció educativa i terapèutica.
5. Sensibilitzar els professionals i la comunitat educativa en general de la importància de la disciplina psicomotriu.
6. Afavorir el debat dels principis del treball psicomotriu teòric relacionat (articulat) amb la pràctica.
7. Promoure la reflexió sobre la importància de la primera etapa de l’infant de 0 a 3 anys en el desenvolupament de la seva personalitat.