Comunicacions

Comunicacions

L’objectiu de les comunicacions serà oferir un espai per poder compartir projectes, experiències i investigacions relacionades amb la temàtica del Congrés.

Es podran enviar propostes per a la presentació de comunicacions orals, pòsters , casos clínics, experiències professionals, mitjançant l’enviament de resums (abstracts) ) redactats seguint les normes APA (American Psychological Association), únicament a través de l’adreça de correu electrònic: congresopsicomotricidad2016@gmail.com.

Per a aquest tipus de propostes, s’ha d’enviar un resum que no podrà excedir de les 500 paraules.

Quan no siguin treballs estrictament d’investigació, s’haurà d’especificar la metodologia seguida.

Els treballs es poden presentar en qualsevol de les llengües oficials del Congrés (espanyol, català i anglès).

El Comitè Científic i el Comitè Organitzador del Congrés informaran oportunament als comunicants sobre l’acceptació o no de les propostes, en el termini més breu possible, una vegada s’hagi acabat el període d’enviament.

La data límit per a l’enviament dels resums (abstracts) serà el 15 de març de 2016, amb una extensió mínima de 300 paraules i una màxima de 500, i inclourà la informació següent: introducció, objectius, mètode, resultats i conclusions (no s’hauran d’incloure citacions ni referències bibliogràfiques).

En aquesta edició del Congrés es publicarà un llibre de resums i un altre en què es recolliran els treballs dels autors que vulguin publicar en format capítol, amb una selecció prèvia dels millors feta pel Comitè Científic.

A més, el Comitè Científic seleccionarà els millors treballs presentats en el Congrés, mitjançant l’avaluació per parelles.

NORMES PER A L’ENVIAMENT DE TREBALLS

Almenys un dels autors de les comunicacions haurà d’estar inscrit en el Congrés, prèviament a l’enviament de la proposta (en cas que no s’accepti un treball, l’autor pot sol·licitar la devolució del 100% de l’import d’inscripció). No es revisaran treballs de persones no inscrites encara en el Congrés.

Cada autor inscrit podrà enviar un màxim de dos treballs, però el seu nom no podrà aparèixer en més de cinc. L’enviament dels treballs s’haurà de fer  mitjançant l’adreça de correu electrònic: congresopsicomotricidad2016@gmail.com.

La presentació només la podrà fer un autor inscrit en el Congrés.

De cada comunicació, es lliuraran tants certificats de presentació de treballs com d’autors que hi estiguin inscrits. En cada certificat, hi apareixeran els noms de tots els autors.

No es lliuraran certificats de presentació d’aquells treballs que no s’hagin exposat (segons la modalitat d’acceptació) durant la celebració del Congrés, en l’hora i la data indicades.

Els treballs es presentaran mitjançant les  modalitats següents:

COMUNICACIÓ ORAL

El temps permès per a una comunicació oral és d’entre 10 i 20 minuts (depenent del nombre de comunicacions que hi hagi). Els resums (abstracts) individuals acceptats per a la presentació oral seran agrupats pel Comitè Científic en simposi seguint les àrees temàtiques proposades en el Congrés.

PÒSTER

Cada pòster serà exhibit durant una hora i mitja, un període en què s’explicarà el treball a les persones interessades. Les comunicacions escrites acceptades seran agrupades pel Comitè Científic en sessions temàtiques basades en el llistat de temes del Congrés.

El pòster haurà de tenir una dimensió de 90 x 120cm (format vertical).

CAS CLÍNIC

Podran enviar-se propostes de casos clínics de forma individual perquè es presentin tant de forma oral com escrita, i el Comitè Científic les agruparà segons la temàtica.

EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS

Propostes, projectes i experiències dins de l’àmbit psicomotriu tant en el camp educatiu, social com clínic.

Els autors poden adscriure les seves comunicacions dins les àrees temàtiques següents:

Psicologia clínica infantil-juvenil

Àmbits educatius: aprenentatge, convivència, educació socioemocional

Atenció primerenca

Avaluació neuropsicològica i psicomotriu: construcció i validació d’instruments

Gerontopsicomotricitat

Formació psicomotricista

Àmbit sociocomunitari

Casos clínics

Alguna altra àrea relacionada amb la temàtica del Congrés (indiqueu quina)