Programa de visites del Simposi


Els assistents al Simposi podran escollir quines experiències volen visitar, al moment de formalitzar la inscripció al Simposi. Es requerirà que els assistents escullin 4 opcions de visita. El Comitè Organitzador assignarà les visites per estricte ordre d'inscripció.

Li recordem que, segons el programa del Simposi, s’habilitarà un punt de recollida de participants per traslladar-los a les visites de les escoles.


En aquesta tercera edició del Simposi, 11 escoles participen en els itineraris de visita:

 1. Escola Riera de Ribes
 2. INS Montgròs
 3. Institut-Escola Les Vinyes
 4. Escola Sadako
 5. Col·legi CreaNova
 6. Escola Infant Jesús – Jesuïtes Sant Gervasi
 7. Centre d’Estudis Joan XXIII – Jesuïtes Bellvitge
 8. Col·legi Sant Pere Claver – Jesuïtes Poble Sec
 9. Col·legi Montserrat
 10. Col·legi Mare de Déu dels Àngels
 11. Escola Joaquim Ruyra

A continuació es presenten breument les escoles, el seu projecte educatiu i els seus nivells d’ensenyament.


Escola 1: Escola Riera de Ribes

L’Escola Riera de Ribes és una escola pública, catalana, arrelada i compromesa amb l’entorn tant natural com social. Atribuïm a l’educació una funció social compartida, cadascun des del lloc que ocupa, dirigida cap al desenvolupament personal de tots els membres de la comunitat educativa, principalment les nenes i nens, per a la comprensió i participació reflexiva i crítica de la realitat, i a favor de la dignitat de tots i totes. Una escola en constant procés de reflexió per aconseguir un ensenyament de qualitat, que es fonamenta en set idees:

– una escola centrada en les persones;
– en la integració dels sabers que configuren el currículum;
– que genera contextos personals i comunitaris culturalment rics i complexos;
– que té en compte les idees dels nens i nenes com a base del treball;
– centrada en la comunicació;
– que s’interessa per la millora i
– que pertany a una comunitat.

El model educatiu de l’Escola Riera de Ribes proposa ensenyar i aprendre des de la lògica del funcionament de les persones, en com resolen els reptes de la vida utilitzant els sabers com a eina per comprendre i per resoldre les situacions del món real. Així, els aprenentatges són de major qualitat, es milloren: els resultats educatius i la cohesió social. Una institució en la qual s’aprèn més i millor perquè posa l’èmfasi en el valor de cadascun, en la millora del talent de cadascun —alumnat, professionals i famílies— i millora el projecte comú.

Actualment, el nostre marc d’actuació promou la:

1. Intervenció en diferents contextos on cadascun pot reconèixer la capacitat pròpia d’aprendre.
2. Construcció de xarxes de relació, col·laboració i intercanvi entre el dins i fora de l’escola.
3. Voluntat de millora en els diferents àmbits que configuren la cultura de l’escola des del valor de cadascun i els rols que pot desenvolupar.
4. Resolució de situacions del món real amb la intenció de reflexionar sobre els sabers i el mateix procés d’aprendre a partir d’itineraris cognitius diversificats tenint en compte els interessos, els processos i els ritmes de cadascun.

Ensenyament: Infantil i Primària
Ubicació: C/ Onze de setembre s/n. 08810 Sant Pere de Ribes
Pàgina web: http://www.rieraderibes.cat

Escola 2: INS Montgròs


L’institut Montgròs és un centre de secundària (ESO i Batxillerat) que ofereix un ensenyament inclusiu, globalitzadora i que pensa en el futur, és a dir, oberta al canvi i la innovació. Per poder complir amb aquest ideari, es treballen i persegueixen diàriament els següents objectius:

1. Facilitar els aprenentatges, fent ús efectiu i estratègic de les tecnologies de la informació i el coneixement, amb el propòsit de millorar els resultats educatius i dotar al nostre alumnat de capacitats clau per a la plena immersió al món acadèmic i laboral del segle XXI. Aquestes eines també ens faciliten la comunicació i per tant la implicació de tota la comunitat educativa.

2. Facilitar aprenentatges que contemplin la globalitat i transversalitat dels coneixements així com una gran èmfasi en l’aprendre a aprendre. Una aposta decidida per fer del nostre alumnat ciutadans competents, capaços, crítics, creatius i autònoms.

3. Facilitar els aprenentatges per a una ciutadania europea i del món a través del treball amb les institucions de la comunitat europea, així com de la coeducació, la resolució pacífica i justa dels conflictes i la solidaritat i la cooperació amb els col·lectius, països i cultures més desfavorits.

El Projecte Educatiu del centre (PAC) vertebra el currículum comú, entorn de tres grans eixos:

– L’Àmbit Lingüístic, on es desplega el currículum en el marc del tractament integrat de les llengües (TIL) que pren com aglutinador el treball per tipologies de textos.

– L’Àmbit Científic Tecnològic, on es realitza el mateix esforç globalitzador entre les matèries de matemàtiques, ciències (biologia, física, química), tecnologia i educació física.

– L’Àmbit Social, on treballen conjuntament les ciències socials, filosofia, visual i plàstica, música i religió.

El professorat d’aquests tres àmbits defineix cada trimestre una tasca global comuna que es realitza en grups cooperatius i segueix diferents metodologies, sempre basades a situar a l’alumne/a com a centre de l’aprenentatge: projectes, centres d’interès, simulacions, aprenentatge basat en problemes (ABP) i cerques del mitjà.

D’altra banda, l’eix pedagògic vertebrador del Projecte Educatiu és l’intens treball en les habilitats socials com pot ser: la resolució dels conflictes, el pensament lateral, el raonament crític i, en general, tot el que comporta el treball cooperatiu.

Ensenyament: Secundària
Ubicació: C/ Joan Quadres i Marcer, 1 08810 Sant Pere de Ribes
Pàgina web: http://www.insmontgros.cat/

Escola 3: Institut-*Escola Els Vinyes

L’institut-*Escola Els Vinyes aspira a ser un centre referent de qualitat educativa quant a l’aprenentatge entre iguals, l’autonomia de l’alumnat, la personalització dels aprenentatges i la innovació educativa, basant-se en valors de solidaritat, participació democràtica i inclusió.

Fundat l’any 2010, com a centre de titularitat pública assumeix plenament els valors de l’escola catalana, inclusiva, laica, respectuosa amb la pluralitat, i implicada en la comunitat educativa a la qual serveix.

L’Institut-*Escola Els Vinyes es compromet també a vetllar pels principis de qualitat pedagògica, d’adreça responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de rendició de comptes, d’implicació de les famílies, d’equitat en la cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences de l’alumnat i de les seves famílies.

Ensenyament: Infantil, Primària i Secundària
Ubicació: C/ Major 109, 08755 Castellbisbal
Pàgina web: http://ielesvinyes.net/

Escola 4: Escola Sadako

L’escola Sadako és un centre concertat de la ciutat de Barcelona que va ser fundat l’any 1968 per donar resposta a les necessitats socials del nostre país. Des de llavors ha estat immersa en un creixement constant, amb la innovació com a motor, que ens ha permès adequar el projecte educatiu a nous models d’aprenentatge que es contextualitzen en la societat del segle XXI.

Actualment l’escola compta amb les etapes d’Educació Infantil, Primària i Secundària, una àmplia cobertura que ens permet proporcionar una formació transversal entre totes les etapes educatives.

Creiem en una escola oberta a les famílies i centrada realment en l’alumnat, en una formació acadèmica de qualitat, que posa especial èmfasi en les competències personals, professionals i socials de l’alumnat. Treballem per promoure l’autonomia, la cooperació, la creativitat, la innovació, l’esforç i el lideratge. Sempre des de la implicació del propi alumne en el seu aprenentatge, acompanyat d’un equip docent compromès i motivat.

El nostre centre destaca per la integració de la tecnologia, el treball col·laboratiu i la globalització dels aprenentatges, que acompanyats de models de codocencia i multidocencia a les aules, ens permeten convertir el nostre projecte en un projecte dinàmic i en permanent transformació.

Ensenyament: Infantil, Primària i Secundària
Ubicació: C/ Collserola 42, 08023 Barcelona
Pàgina web: http://escolasadako.cat/

Escola 5: Col·legi Creanova

El Col·legi CreaNova és un centre privat que integra l’Educació Infantil, Primària i Secundària. L’escola és un hub educatiu, social, cultural, artístic i tecnològic on es promou la creativitat i la generació de recursos per al futur.

Aquest model d’Educació Autodidacta, representa una proposta innovadora per a l’Educació Secundària, que les seves principals característiques són:

– Aprenentatge autònom i oferta formativa
– L’oferta formativa de secundària està organitzada per projectes
– Els projectes, els espais i els materials estan a la disposició dels/les joves que trien si volen i en què volen involucrar-se
– Els/les docents estableixen uns límits per al desenvolupament dels projectes i per a l’ús dels espais/materials.
– Els límits es poden resumir en el respecte de les persones, dels espais i dels materials

De fonamental importància és l’assumpció de compromisos dels quals cada jove es fa responsable. Entre els seus primers compromisos està conèixer el Currículum Nacional Ministerial i familiaritzar-se amb la llista d’objectius que dur a terme durant l’any, elaborant un document personalitzat que serà la brúixola del recorregut de cada alumne/a i s’utilitzarà com a eina de reflexió i autoavaluació del procés d’aprenentatge individual.

En Secundària es troben disponibles dues tipologies de projectes:

1. Projectes bottom-up: propostes individuals o de petits grups: es tracta d’activitats proposades per un/a jove o per un grup de joves orientades a satisfer interessos o inquietuds personals (Per exemple “M’agradaria aprendre Hawaiano” o “Volem construir un camp de futbol”).
2. Projectes curriculars transversals top-down: els/les docents proposen projectes en línia amb les competències curriculars de la seva àrea.

La capacitat de gestionar el seu temps i organitzar les seves activitats, de treballar individualment i en equip, amb iniciativa i creativitat, són els veritables valors que aporta la línia educativa de CreaNova.

Ensenyament: Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat
Ubicació: Carretera de Rubí 90-100, 08174 Sant Cugat del Vallès
Pàgina web: www.collegicreanova.org/

Escola 6: Escola Infant Jesús – Jesuïtes Sant Gervasi

Jesuïtes Sant Gervasi – Escola Infant Jesús és un dels 8 centres que forma part de la Fundació Jesuïtes Educació. L’escola se situa al centre de Barcelona, i des d’una tradició i model pedagògic reconegut, innova al ritme de les demandes socials.

L’any 2014 comença l’experiència pilot de la NEI, Nova Etapa Intermèdia (per a alumnes dels 10 als 14 anys), en el marc del projecte Horitzó 2020. El seu repte és la innovació i la transformació de l’educació basant-se en els principis i valors de l’espiritualitat ignasiana i en les aportacions de la psicologia de l’aprenentatge i la neurociència. Aquesta experiència pilot, s’inicia conjuntament amb altres dos centres de Jesuïtes Educació (Jesuïtes Lleida i Jesuïtes Clot).

Aquest projecte té com a objectiu aplicar els punts clau del nou model de Jesuïtes Educació (MENA-Model d’Ensenyament Aprenentatge). Actualment s’ha completat aquesta etapa (dels 10 als 14 anys) i est serà el primer any que també es completa la seva continuïtat amb el TQE, la proposta educativa disruptiva de Jesuïtes Educació per als alumnes de 14 a 16 anys. Els punts essencials de la NEI (Nova Etapa Intermèdia) són:

– Un salt disruptiu en el seu model pedagògic.
– L’alumne protagonista del seu aprenentatge.
– Potenciant el treball per projectes
– El treball en equip dels docents
– L’acompanyament als alumnes
– La reestructuració d’espais i serveis.
– La implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge.
– Els recursos digitals com una eina d’aprenentatge.
– Una concepció més flexible del temps.
– L’avaluació dinàmica de processos i resultats.
– El plurilingüisme.
– La integració dels valors de forma transversal.

Ensenyament: Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat
Ubicació: C/ Avenir 19, 08006 Barcelona
Pàgina web: www.santgervasi.fje.edu

Escola 7: Centri d’Estudis Joan XXIII – Jesuïtes Bellvitge

Jesuïtes Bellvitge – Centri d’Estudis Joan XXIII és un dels vuit centres que forma part de la Fundació Jesuïtes Educació. Situat en la localitat de L’Hospitalet de Llobregat, en Bellvitge, un barri amb 50 anys d’història, pràcticament els mateixos que el col·legi. L’origen obrer i la idiosincràsia del context sociocultural marquen per complet les seves característiques.

Les etapes educatives comprenen des de la infantil fins a la secundària post-obligatòria: batxillerat i els cicles formatius, de grau mitjà i superior. El col·legi aposta per una transformació de l’educació des dels valors de la pedagogia i l’espiritualitat ignasiana, i tenint en compte les aportacions més recents de la neurociència i la psicopedagogia.

En el curs 2015-16 comencem l’aplicació del MOPI, el nou model de pedagogia aplicat a l’etapa infantil, que aprofita espais grans i molt estimulants, compartint projectes, aprofitant al màxim el potencial d’aprenentatge que suposa el joc. S’aposta per l’estimulació de les intel·ligències múltiples ja a aquesta edat primerenca, treballant amb la diversitat de possibilitats que aquesta etapa madurativa ofereix en l’adquisició dels diversos llenguatges: verbal, matemàtic, artístic-plàstic, musical, corporal.

En el curs 16-17, iniciem l’aplicació de la NEI (Nova Etapa Intermèdia) en els cursos de 5º i de 6º de Primària (10 i 11 anys), i en el 17-18 en 1º d’AIXÒ, aplicant el model de Jesuïtes Educació, que es reflecteixen en els següents essencials:

– L’alumne al centre, protagonista del seu aprenentatge.
– El mestre és un guia, peça clau en l’acompanyament de l’alumne.
– Agrupació àmplia d’alumnes, atenció a la diversitat, i docència compartida.
– Treball per projectes.
– Treball en equip i col·laboratiu d’alumnes i professors.
– Avaluació dinàmica de processos i resultats
– Normalització de la incorporació de les eines TIC.
– Visió multicultural, internacionalizadora, plurilingüe.
– Integració transversal dels valors i espiritualitat ignasians
– Les famílies recolzen i participen activament en el procés d’aprenentatge.

En setembre de 2018 es completa la implementació d’aquesta etapa transformada, amb l’engegada del 2º ESO – NEI.

Ensenyament: Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
Ubicació: Av. Mare de Déu de Bellvitge 100-110, 08907 l’Hospitalet de Llobregat
Pàgina web: www.joan23.fje.edu/

Escola 8: Col·legi Sant Pere Claver – Jesuïtes Poble Sec

Jesuïtes Poble Sec – Col·legi Sant Pere és un dels 8 centres que forma part de la Fundació Jesuïtes Educació. L’escola, d’una línia d’infantil i primària, se situa al barri del Poble Sec i acull a alumnes i famílies d’una gran diversitat cultural.

La inclusivitat, el compromís i la innovació en xarxa són els trets que caracteritzen la nostra escola així com un ambient acollidor i familiar.

L’any 2014 comencem, conjuntament amb 4 escoles més de Jesuïtes Educació, el MOPI (Model pedagògic d’Infantil) en el marc del projecte Horitzó 2020.

En aquest model l’equip de professionals experts en aquesta etapa evolutiva, treballa junts en codocencia acompanyant a l’alumne des d’una visió integral de la persona guiant-ho en el descobriment de les pròpies emocions i talents. Famílies i educadors col·laboren i participen conjuntament en la vida de l’escola. Els espais són acollidors i assegurances i l’horari flexible, tots dos al servei de l’aprenentatge.

Aquest curs hem iniciat a 1º de Primària la PIN (Primària inicial) que abasta l’etapa de 1º a 4º de Primària. S’ha implementat a les vuit escoles amb diferents intensitats sent Jesuïtes Casp qui lidera i aplica tots els essencials de la nova etapa. En el nostre cas també s’apliquen alguns aspectes a 2º ja que el nostre Cicle inicial és unitari.

El que es pretén aconseguir en la PIN és:

Potenciar el desenvolupament dels diferents talents (Intel·ligències múltiples)
• Assegurar les competències i subcompetències
• Personalitzar l’aprenentatge
• Facilitar l’aprenentatge i la integració de les llengües
• Desenvolupar el llenguatge matemàtic i científic
• Conèixer altres llenguatges: artístic, corporal, musical, computacional
• Desenvolupar l’autonomia i creativitat de l’alumne
• Utilitzar les eines digitals per a la creació i l’aprenentatge

Ensenyament: Infantil i Primària
Ubicació: C/ Vila Vilà 14, 08004 Barcelona
Pàgina web: www.spclaver.fje.edu/

Escola 9: Col·legi Montserrat

El Col·legi Montserrat és una escola compromesa amb l’educació integral, tant del cor com de la intel·ligència, de nens i joves, des dels seus primers passos fins a la universitat, afavorint als nostres alumnes l’assoliment de l’excel·lència humana, física, intel·lectual, espiritual i social.

Amb un miler d’alumnes des d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat internacional, compta amb un claustre de professors convençuts que l’alumne és el principal protagonista del seu aprenentatge i disposats a ajudar a cadascun a aconseguir la pròpia excel·lència en tots els àmbits possibles.

El nostre projecte educatiu deriva de les últimes recerques en neurociència, psicologia i sociologia en plena societat de la informació i el coneixement, i es basa en la certesa que cada alumne és intel·ligent, que de les oportunitats que li oferim va a dependre que pugui desenvolupar les seves múltiples intel·ligències i que la confiança i la possibilitat d’aprendre junts emergirà de la seva autonomia en l’aprenentatge. Els seus principals trets són:

– Estimulació primerenca
– Intel·ligències múltiples
– Aprenentatge cooperatiu
– Aprenentatge basat en projectes
– Ensenyament per a la comprensió
– Aprenentatge experiencial
– Aprenentatge basat en el pensament
– Diàleg Fe i Cultura
– Aprenentatge global sostenible
– Aprenentatge plurilingüe en el marc europeu
– Personalització de l’aprenentatge

Ensenyament: Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat
Ubicació: Av. Vallvidrera 68, 08017 Barcelona
Pàgina web: http://www.cmontserrat.org

Escola 10: Col·legi Mare de Déu dels Àngels

En el Col·legi Mare de Déu dels Àngels l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge per això està al centre del Projecte Educatiu.

La recerca neurològica, el reconeixement de les Intel·ligències Múltiples, les forces del canvi que ens conviden a la Innovació ens han portat a quatre grans transformacions perquè cada alumne pugui desenvolupar tot el potencial de les seves Intel·ligències, i adquireixi la competència global. Volem que els alumnes aprenguin des de la vida i per a la vida, per això dissenyem diferents experiències d’aprenentatge que els acosten al món real, fomentant la motivació i comprensió del mateix.

Promovem l’aprenentatge autònom de cada alumne a partir de diverses metodologies que alhora que fomenten la seva autonomia li faciliten la gestió del seu aprenentatge. Els temes curriculars són assumits pels alumnes mitjançant el treball per Projectes que ajuda a desenvolupar les Múltiples Intel·ligències. Afavorim l’aprenentatge cooperatiu, vertebrador en tot el Centre, que fomenta la capacitat de empatitzar amb uns altres i de treballar en equip.

Perquè cada alumne és únic i irrepetible el seu aprenentatge també els és. Per a la seva personalització dissenyem diferents itineraris d’aprenentatge que donen resposta i respecten el ritme de cadascun.

Ensenyament: Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat
Ubicació: C/ Gran de la Sagrera 68-72, 08027 Barcelona
Pàgina web: http://www.mdangels.org/

Escola 11: Escola Joaquim Ruyra

L’escola Joaquim Ruyra fa 9 anys va decidir implicar-se en el Projecte de Comunitats d’Aprenentatge amb l’objectiu de generar processos de transformació social i educativa i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la societat de la informació.

Situada al barri de La Florida, en un context d’alta diversitat i complexitat, ha aconseguit la implicació i la complicitat de la comunitat educativa i del seu entorn en la vida escolar diària de l’alumnat. Fa una aposta clara per la convivència i el respecte per les diferències amb un repte fonamental, aconseguir l’èxit escolar. Aquest ha estat constatat pel Consell Superior d’Avaluació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb l’obtenció d’excel·lents resultats en proves externes objectives.

Per aconseguir aquests objectius ha estat clavi la implementació de sis actuacions d’èxit avalades per la comunitat científica internacional: el treball en grups interactius, les tertúlies dialògica literàries de clàssics universals, l’extensió del temps d’aprenentatge a partir de la biblioteca tutoritzada i el taller d’estudi assistit, la formació de familiars, les comissions mixtes i la implementació del model dialògic de prevenció i resolució de conflictes.
Aquestes actuacions d’èxit es fonamenten en els principis de l’aprenentatge dialògic: Diàleg igualitari, intel·ligència cultural, transformació, creació de sentit, solidaritat, dimensió instrumental i igualtat de diferències.

Ensenyament: Infantil i Primària
Ubicació: C/ Llorer s/n. 08901 L’Hospitalet de Llobregat
Pàgina web: http://www.joaquimruyra.cat/